VRTEC

 

V IZDELAVI

 


Vrtec Nova vas

 

 je javni zavod za vzgojo in varstvo predšolskih otrok, ki ga je ustanovila Občina Bloke in spada pod Osnovno šolo Toneta Šraja Aljoše Nova vas.

 

 

Ravnateljica: Milena Mišič                          01/7098 830

Tajnica: Valerija Jerič                               01/7098 014

Vodja vrtca: Ivica Šega                              01/7098 090

 

 Za prijetno in varno počutje otrok ter kakovostno delo vrtca skrbijo še:

 

  • vzgojiteljice Martina Ivančič, Ivica Šega, Iza Pintar, Mateja Ivančič

  • pomočnice vzgojiteljic Nataša Ponikvar, Romana Sajevic, Irena Setničar, Martina Rupar

Kombinirano delovno mesto: pomočnica vzgojiteljice, perica, pomoč v kuhinji, čistilka Martina Korošec.

Kombinirano delovno mesto: pomočnica vzgojiteljice, perica, pomoč v kuhinji, čistilka Martina Korošec.

Ostala dela so v kombinaciji z zaposlenimi v osnovni šoli.

 

 Na vrh


 

Naloge vrtca

 

                

T

Temeljne naloge vrtca so varstvo, vzgoja in izobraževanje otrok. S strokovnim delom želimo:

·     izboljšati kvaliteto življenja otrok in družine,

·     pomagati staršem pri celoviti skrbi za otroke,

·     ustvarjati pogoje za razvoj otrokovih telesnih in psihosocialnih sposobnosti,

·     skrbeti za dobro počutje otrok.

 


Cilji

 

Z njimi želimo dosegati višjo kakovost izvedbenega kurikula, tako da:

·     ustvarjamo otrokom prijazno okolje,

·     sprejemamo, dopuščamo in spoštujemo enakost, drugačnost otrok in staršev,

·     spodbujamo ustvarjalno igro

·     otrokom omogočamo, da zmorejo pot do novih izkušenj, različnih doživetij, samozavesti, samostojnosti in odgovornosti,

·     razvijamo predstavo o nastajanju odpadkov ter pomenu – možnosti predelave.

 

 Na vrh

 


 

Vizija

 

 zaposlenim predstavlja kažipot ravnanj, preko katerih je življenje otrok in odraslih temelj za dobro počutje in učenje. V viziji so izražene vrednote, poslanstvo in globalni cilji našega vrtca:

·     sprejemali, dopuščali in spoštovali bomo enkratnost, drugačnost,

·     v medsebojnih odnosih bomo odprti, nastale probleme bomo reševali strokovno in takoj,

·     izobraževali se bomo in gradili pot do sodobnega vrtca

·     vselej in povsod skrbeli za ugled vrtca,

·     vzgajali k ekologiji na vseh področjih

Vizija nam pomeni tudi osnovo za postavljanje operativnih ciljev in strategij dela v našem vrtcu.

 

 

 

 Na vrh


 

Sklad vrtca

 

Šola lahko na podlagi 135. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ustanovi ŠOLSKI SKLAD, iz katerega se financirajo dejavnosti posameznega oddelka, ki niso sestavni del vzgojnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev. Omogoča, da se na organiziran in pregleden način pridobivajo dodatna finančna sredstva za nadstandardne dejavnosti oddelka, ki niso del vzgojno-izobraževalnega programa.

Šolski sklad ni samostojna pravna oseba in nima svojega transakcijskega računa. Zaradi preglednosti sredstva sklada (prilive in odlive) vodimo ločeno od drugih sredstev šole (na posebnem kontu), so pa sestavni del bilance šole. Več o skladu na spletni strani OŠ http://www.o-novavas.lj.edus.si/, v rubriki za starše.

 

 Na vrh


 

Organizacija dela v poletnih mesecih

 

 

V času koriščenja rednega letnega dopusta zaposlenih je vrtec zaprt (predvidoma avgusta) in za to obdobje starši ne prispevajo.

 

Izstop otroka iz vrtca:

 

Za izstop otroka iz vrtca velja 30 – dnevni odpovedni rok. Izpis otroka se najavi na posebnem obrazcu, ki se ga dobi pri vzgojiteljici.

 

 Na vrh


 

Koledar

 

Dežurstvo: 3. in 4. maj 2012      

 

Kolektivni dopust – zaprt vrtec

 3. april 2012

 

Od 13. avgusta do 17. avgusta 2012

Šolske počitnice:

 

ČE

1. september – začetek pouka

PO

31. oktober – praznik

TO

1. november - praznik

SR, ČE, PE

2., 3., 4. november počitnice

NE, PO

25., 26. december – praznik

TO, SR, ČE, PE

27., 28., 29., 30. december - počitnice

NE, PO

1., 2. januar – praznik

SR

8. februar – praznik

PO, TO, SR, ČE, PE

20. 24. februar – počitnice

PO

9. april – praznik

PE

27. april – praznik

PO

30. april – praznik

TO, SR

1., 2. maj – praznik

PE

22. junij – zadnji dan pouka

PO

7. maj pouka prosto – nadomeščanje 12. maj – Dan druženja vseh generacij

PE

18. november – Tradicionalni SLO zajtrk

 

Organizacija dela v poletnih mesecih

V času koriščenja rednega letnega dopusta zaposlenih je vrtec zaprt en teden. Za to obdobje so starši oproščeni plačila.

 

 

Zaradi organizacije dela v poletnih mesecih, so starši dolžni najaviti odsotnost otroka (dopust).

 

 

Izstop otroka iz vrtca

Za izstop otroka iz vrtca velja 30-dnevni odpovedni rok. Izpis otroka se najavi na posebnem obrazcu, ki se ga dobi pri vzgojiteljici.

 

 

 Na vrh


 

Pomembna obvestila

 

Dokumenti  potrebni za vstop otroka v vrtec

 

·     Potrdilo o opravljenem zdravniškem pregledu otroka, ki ga izpolni otrokov osebni zdravnik. Potrdilo naj ne bo starejše kot mesec dni. Potrdilo se odda prvi dan prihoda v vrtec otrokovi vzgojiteljici.

·     Obrazec VRT/1 (obr. DZS d.d. 1,82)

Otroke je mogoče vpisovati v vrtec vse leto na podlagi prijave. Obrazec dobijo v vrtcu.

 

Skrb za otroka in dobro počutje

 

·     V vrtec naj starši vodijo otroka, ki s svojim zdravstvenim stanjem ne ogroža sebe in drugih. V primeru nalezljivih bolezni starši obvestijo vzgojiteljico.

·     Če otrok v vrtcu zboli, naj ga starši pridejo čim prej iskat. Bolan otrok je občutljivejši in si želi biti pri starših.

·     Spremembe glede dosegljivosti staršev v času otrokovega bivanja v vrtcu je vzgojiteljici potrebno sporočiti čimprej.

·     Zdravil ne sprejemamo!

 

 Na vrh


 

Obveznosti staršev do vrtca

 

 

Plačilo vrtca:

 

Sistem določitve plačil staršev za programe vrtcev

Oskrbnino se določa na osnovi obr. VRT/1 in obračunava po Pravilniku o plačilih staršev za programe v vrtcih (Ur.l. RS, št. 44/96 in spremembe) ter 207. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur.l. RS, št. 80/99 in spremembe).

Višina prispevka staršev je odvisna od njihovih dohodkov in premoženja.

Odločbo o določitvi plačila izda občina. Od 1. 1. 2012 pa bo to izvajal Center za socialno delo.

 

Ekonomska cena od 1.5.2011 je 372, 43 eur

 

 

1.

Do 25%

do 359,74

10%

37,24

2.

25-35%

od 359,74 do 503,64

20%

74,48

3.

35-45%

od 503,64 do 647,53

30%

111,72

4.

45%-55%

od 647,53 do 791,43

40%

148,96

5.

55-70%

od 791,43 do 1007,27

50%

186,20

6.

70-90%

od 1007,27 do 1295,06

60%

223,44

7.

90-100%

od 1295,06 do 1582,86

70%

260,68

8.

nad 100%

nad 1582,86

80%

297,92

 

Ekonomsko ceno vrtca sprejema ustanoviteljica vrtca Občina Bloke in se lahko med letom spreminja.

 

 Na vrh


 

Upoštevamo pravice otrok in staršev

 

 

ki jih nalaga Konvencija o otrokovih pravicah, katere podpisnica je tudi Republika Slovenija. Ta izhaja iz otrokovih potreb in utemeljuje posebno skrb za otroka. Poudarja koristi otroka in izraža prepričanje, da otrok potrebuje za svoj razvoj ustrezno kakovostno okolje.

 

 

Pravice otrok:

 

·     pravica do otroštva,

·     pravica do igre,

·     pravica do razlik in drugačnosti,

·     pravica do enakih možnosti,

·     pravica do izbire,

·     pravica do zasebnosti,

·     pravica do počitka,

·     pravica do izobraževanja, ki je usmerjeno:

-          k polnemu razvoju otrokove osebnosti

-          h krepitvi spoštovanja človekovih pravic

-          k pripravi otroka na odgovorno življenje v sodobni družbi, v duhu razumevanja, miru, strpnosti, enakosti med spoloma in prijateljstva med vsemi ljudmi,

-          h krepitvi spoštovanja do naravnega okolja.

 

 Pravice staršev:

  • da jih upoštevamo kot primarne vzgojitelje, ki nosijo polno odgovornost za otrokov razvoj in vzgojo otroka,

  • da z njimi razvijmo partnerski odnos in odprt dialog o otrokovem razvoju in vzgoji ne glede na različnost v kulturno jezikovnem poreklu,

  • da spoštujemo kulturo, identiteto, jezik, svetovni nazor, vrednote, prepričanja, navade in običaje otrok in staršev.

 Na vrh


 

Program za otroke

Čas in organizacija

 

Za vse otroke, ki so vključeni v vrtec, izvajamo dnevni program, ki obsega varstvo, vzgojo, nego, izobraževanje, prehrano in počitek. Zaradi organizacije dela v skupini in kuhinji naj bodo otroci v vrtcu do 8.30 zjutraj.

                                              

Poslovni čas vrtca

 

V vrtcu se dogovorimo za poslovni čas vrtca glede na potrebe staršev in v soglasju z ustanoviteljem vrtca.

Naš poslovni čas je od 5.50 – 16.00.

V času počitnic os 6.30 – 16.00.

Vrtec je odprt vsak delovni dan, od ponedeljka do petka.

V letošnjem letu so štiri skupine otrok:

 

 

A/ 1. starostno obdobje      otroci letnik 2010          = 14 otrok

Vzgojiteljica Mateja Ivančič, pomočnica Romana Sajevic

B/ 1. starostno obdobje       otroci letnik 2009          = 14 otrok

Vzgojiteljica Izza Pintar, pomočnici Martina Rupar

C/ 2. starostno obdobje       otroci letnik 2008          = 19 otrok

Vzgojiteljica Ivica Šega , pomočnica Nataša Ponikvar

D/ 2. starostno obdobje   otroci letnik 2007, 2006      =21 otrok

Vzgojiteljica Martina Ivančič, pomočnici Irena Setničar, Martina Korošec

 

 Na vrh


 

Sodelovanje s starši

 

 

Sodelovanje med vrtcem in starši je pomembna plat kakovosti predšolske vzgoje. Staršem omogočamo sodelovanje pri organizaciji življenja in dela v vrtcu in oddelku ter po dogovoru z vzgojiteljico sodelovanje pri vzgojnem delu.

Naš vrtec se že tradicionalno ponaša z različnimi oblikami sodelovanja. Skupaj s starši si prizadevamo ustvarjati odnos zaupanja in sodelovanja na več ravneh.

·     uvodni individualni pogovor o otroku pred njegovo vključitvijo v skupino,

·     roditeljski sestanki,

·     govorilne ure,

·     predstavitve oz. prikazi vzgojnega dela,  delavnice,

·     pogovori s starši ob prihodu in odhodu,

·     pisna obvestila

·     predavanje in pogovori s priznanimi strokovnjaki o aktualnih vprašanjih razvoja in vzgoje otrok.

 

Naša pričakovanja pri sodelovanju s starši

 

S svojo aktivno vlogo in ob spoštovanju meja soodločanja ter neposeganja v strokovnost institucije starši lahko sodelujejo pri načrtovanju življenja in dela v vrtcu in v oddelku:

·     z aktivnim sodelovanjem pri uvajanju njihovega otroka v vrtec,

·     z vključevanjem v različne oblike sodelovanja z vrtcem,

·     s sooblikovanjem kurikuluma v oddelku,

·     s spremljanjem aktivnosti, ki potekajo v vrtcu,

·     z rednim prebiranjem obvestil na oglasnih deskah.

 

 

Pravice staršev:

 

·     da jih upoštevamo kot primarne vzgojitelje, ki nosijo polno odgovornost za otrokov razvoj in vzgojo otroka,

·     da z njimi razvijamo partnerski odnos in odprt dialog o otrokovem razvoju in vzgoji ne glede na različnost v kulturno-jezikovnem poreklu,

·     da spoštujemo kulturo, identiteto, jezik, svetovni nazor, vrednote, prepričanja, navade in običaje otrok in staršev.

 Na vrh


 

Kaj nudimo?  

           

 Kurikulum za vrtce

 

Izvajamo javno veljavni program Kurikulum za vrtce, ki je bil potrjen na Strokovnem svetu RS v marcu 1999 in nam predstavlja strokovno podlago za delo.

Cilj kurikula je večje upoštevanje človekovih in otrokovih pravic, upoštevanje različnosti in drugačnosti otrok. Otrok je aktiven udeleženec procesa. Z raziskovanjem, preizkušanjem in možnostjo izbire dejavnosti pridobiva nova znanja in spretnosti. Temeljni poudarki so na vzgojno-izobraževalnem procesu ter na celoti interakcij in izkušenj, iz katerih se otrok uči.

 

Kurikulum omogoča:

 

·  Posodobitev, načrtovanje in izvajanje programa dela za otroke prvega in drugega starostnega obdobja; otrokom dajemo možnost, da z vsakodnevno igro in izkustvenim učenjem odkrivajo, prepletajo in povezujejo spoznanja iz različnih področij dejavnosti zajetih v kurikulu: gibanja, jezika, narave, družbe, matematike in umetnosti; enakovredno pa vključujemo tudi medpodročne dejavnosti, kot so: vzgoja za zdravje, okoljska vzgoja, prometna vzgoja, moralna vzgoja, ...

·  Izvajanje programa za otroke s posebnimi potrebami z dodatno strokovno pomočjo (usmerjanje teh otrok v ustrezne programe vzgoje in izobraževanja določa Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami).

 

 

Obogatitvene dejavnosti v okviru Kurikula

·    

·     Bralna značka – nahrbtnik

·     Zlati sonček

Izvajanje dejavnosti programa Zlati sonček poteka v sodelovanju z osnovno šolo (otroci prve devetletke). Program obsega izlete, rolanje, igre z žogo, plavanje, kolesarjenje.

·     Pridružimo se različnim prireditvam v OŠ.

·     Izlet po dogovoru s starši

·     Pevski zbor

·     Druženje ob igri

·     Obisk v DSO Cerknica

·     Igre brez meja (Sodeluje vrtec Sodražica in Loški Potok.)

·     Zdrav vrtec – varno s soncem

·     Obisk lutkovnega gledališča

·     Gobalno dopoldne – obisk otrok vrtca Stari trg

·     Kros Stari trg

Stroški dejavnosti niso všteti v ceno vrtca. Prevoz, vstopnine, štartnine plačajo starši.

Plesne urice organiziramo za otroke, ki so dopolnili 3 leta. Izvajajo jih zunanji sodelavci plesne šole.

 

Spoznavajo se z angleškim jezikom. Ta dejavnost je primerna za otroke po 5. letu starosti, ko lahko z večjo gotovostjo potrdimo, da so otroci dosegli potrebno zrelost in da bodo zmogli pridobivati ugodne izkušnje in jih v prihodnje tudi nadgrajevati.

 

Prehrana otrok

 

V vrtcu zagotavljamo minimalno 70 % celodnevnih energijskih in bioloških potreb otroka po hrani.

Nudimo tudi dietno prehrano za otroke, ki imajo potrjeno dietno prehrano s strani ustreznega specialista.

Hrano za otroke pripravljajo v kuhinji OŠ.

Jedilniki so tedenski in so na vpogled na oglasnih deskah.

 

Svetovalno delo

 

Svetovalno delo je namenjeno vsem otrokom v vrtcu in je usmerjano v preventivo, v podporo, pomoč in spodbudo otrokovem razvoju (preventiva zob).

 

 Na vrh


 

VLOGA ZA VPIS OTROKA V VRTEC

 

Tu lahko dobite OBRAZEC